Food Camp in Rajkot

Food Camp in Rajkot

Food camp in Rajkot organized by our senior trustee Ramesh Bhai vaya and Vishal Dhanak , Pradyuman vala